FTA (Farmaceutisch-Technisch Assistent)

Snel naar

FTA studeren

Wat zijn de voorwaarden om het beroep van farmaceutisch technisch assistent uit te oefenen?

  • Houder zijn van een opleiding van hoger secundair onderwijs en bovendien met vrucht een op zijn minst evenwaardige specifieke opleiding gevolgd hebben in een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, waarvan het programma minstens volgende opleiding omvat:
Theoretische opleidingTheoretische en praktische opleiding
Fysiologie, anatomie, biologieGalenica (incl. steriliteit en microbiologie)
Studie van aliphatische en aromatische organische geneesmiddelenLezen van voorschriften
Farmacologie (farmacodynamie)Farmaceutische wetgeving en tarificatie
ToxicologieFarmacognosie
FysicaAnalytische scheikunde
Studie van minerale geneesmiddelen
Deontologie
  • Ofwel houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs waarvan het programma minstens de hoger vermelde theoretische opleiding en theoretische en praktische opleiding omvat.
  • Met vrucht een stage van minstens 300 uren in een apotheek doorlopen.
  • Hun beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken. De hierboven bedoelde bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten.

Overzicht van de verschillende opleidingen van farmaceutisch-technisch assistent in West-Vlaanderen

De meeste opleidingen zijn dagopleidingen van 1 jaar, maar er kan ook een avondopleiding (2 avonden in de week) of een zaterdagopleiding gevolgd worden van 2 jaar.

Met diploma van ‘Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie’ kan ook de erkenning van apotheekassistent aangevraagd worden, mits het volgen van een stage in een apotheek van minimaal 300 uur (gevalideerd door een erkende onderwijsinstelling) en het volgen van de module tarificatie en wetgeving in een erkende onderwijsinstelling.

Een volledig overzicht van alle FTA opleidingen in West-Vlaanderen kan je hier downloaden.

Erkenning

De erkenning van paramedische beroepen gebeurt via het Agentschap Zorg & Gezondheid. Als u een diploma als farmaceutisch-technisch assistent behaalt, dan krijgt u automatisch een erkenning van Zorg & Gezondheid. U hoeft die niet zelf aan te vragen.

In België heb je een visum nodig om aan de slag te kunnen als paramedicus. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Het visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch uitgereikt en verstuurd van zodra u erkenning behaalt.

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op het downloadportaal van het Agentschap Zorg & Gezondheid van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Opgelet: indien u een diploma heeft van het afstudeerjaar 2017 of ouder en nog geen erkenning heeft, dan moet u alsnog een aanvraag doen via het e-loket!

Een lijst van erkende apotheekassistenten kan u hier bekijken.

Navorming

Bijscholing is een wettelijke en deontologische verplichting voor zowel apothekers als farmaceutisch-technisch assistenten. Een aantal uren wordt voorlopig niet opgelegd. Er dienen ook geen accreditatiepunten behaald te worden. Het PC 313 sloot een akkoord af dat voltijds tewerkgestelde apothekersassistenten toelaat drie dagen vorming per jaar te volgen (voor halftijds tewerkgestelde werknemers is dit anderhalve dag).

IPSA

Het navormingsinstituut IPSA voorziet jaarlijks een lessenreeks voor farmaceutisch-technisch assistenten. Alle informatie over de IPSA Jaarcyclus FTA 2023 kan je hier terugvinden.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 110 (geen BTW) en inschrijven kan via de website van IPSA. FTA’ers kunnen een beroep doen op het Paritair Fonds voor bijscholingen (tot €100 per jaar).

Paritair Comité 313

Opleidingskosten kunnen, na succesvolle beëindiging ervan, terugbetaald worden via PC313. De tussenkomst door het Fonds wordt slechts verleend indien de cursus voorafgaandelijk erkend werd door het comité. Indien dit het geval is, ontvangt u tijdens of na de opleiding formulieren die u vervolgens kan bezorgen aan ons of rechtstreeks aan het Paritair Comité.

Laatst aangepast op 14/09/2023
This site is registered on Toolset.com as a development site.