FTA (Farmaceutisch-Technisch Assistent)

Snel naar

FTA studeren

Wat zijn de voorwaarden om het beroep van farmaceutisch technisch assistent uit te oefenen?

 • Houder zijn van een opleiding van hoger secundair onderwijs en bovendien met vrucht een op zijn minst evenwaardige specifieke opleiding gevolgd hebben in een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid, waarvan het programma minstens volgende opleiding omvat:
Theoretische opleidingTheoretische en praktische opleiding
Fysiologie, anatomie, biologieGalenica (incl. steriliteit en microbiologie)
Studie van aliphatische en aromatische organische geneesmiddelenLezen van voorschriften
Farmacologie (farmacodynamie)Farmaceutische wetgeving en tarificatie
ToxicologieFarmacognosie
FysicaAnalytische scheikunde
Studie van minerale geneesmiddelen
Deontologie
 • Ofwel houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs waarvan het programma minstens de hoger vermelde theoretische opleiding en theoretische en praktische opleiding omvat.
 • Met vrucht een stage van minstens 300 uren in een apotheek doorlopen.
 • Hun beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken. De hierboven bedoelde bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten.

Overzicht van de verschillende opleidingen van farmaceutisch-technisch assistent in West-Vlaanderen

De meeste opleidingen zijn dagopleidingen van 1 jaar, maar er kan ook een avondopleiding (2 avonden in de week) of een zaterdagopleiding gevolgd worden van 2 jaar.

Met diploma van ‘Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie’ kan ook de erkenning van apotheekassistent aangevraagd worden, mits het volgen van een stage in een apotheek van minimaal 300 uur (gevalideerd door een erkende onderwijsinstelling) en het volgen van de module tarificatie en wetgeving in een erkende onderwijsinstelling.

Een volledig overzicht van alle FTA opleidingen in West-Vlaanderen kan je hier downloaden.

Erkenning

De erkenning van paramedische beroepen gebeurt via het Agentschap Zorg & Gezondheid. Als u een diploma als farmaceutisch-technisch assistent behaalt, dan krijgt u automatisch een erkenning van Zorg & Gezondheid. U hoeft die niet zelf aan te vragen.

In België heb je een visum nodig om aan de slag te kunnen als paramedicus. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Het visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch uitgereikt en verstuurd van zodra u erkenning behaalt.

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op het downloadportaal van het Agentschap Zorg & Gezondheid van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Opgelet: indien u een diploma heeft van het afstudeerjaar 2017 of ouder en nog geen erkenning heeft, dan moet u alsnog een aanvraag doen via het e-loket!

Een lijst van erkende apotheekassistenten kan u hier bekijken.

Navorming

Bijscholing is een wettelijke en deontologische verplichting voor zowel apothekers als farmaceutisch-technisch assistenten. Een aantal uren wordt voorlopig niet opgelegd. Er dienen ook geen accreditatiepunten behaald te worden. Het PC 313 sloot een akkoord af dat voltijds tewerkgestelde apothekersassistenten toelaat drie dagen vorming per jaar te volgen (voor halftijds tewerkgestelde werknemers is dit anderhalve dag).

IPSA

Het navormingsinstituut IPSA voorziet jaarlijks een lessenreeks voor farmaceutisch-technisch assistenten. Alle informatie over de IPSA Jaarcyclus FTA 2023 kan je hier terugvinden.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 110 (geen BTW) en inschrijven kan via de website van IPSA. FTA’ers kunnen een beroep doen op het Paritair Fonds voor bijscholingen (tot €100 per jaar).

Paritair Comité 313

Opleidingskosten kunnen, na succesvolle beëindiging ervan, terugbetaald worden via PC313. De tussenkomst door het Fonds wordt slechts verleend indien de cursus voorafgaandelijk erkend werd door het comité. Indien dit het geval is, ontvangt u tijdens of na de opleiding formulieren die u vervolgens kan bezorgen aan ons of rechtstreeks aan het Paritair Comité.

Hervorming beroepstitel FTA

Vanaf 1 januari 2025 worden farmaceutisch-technisch assistenten ofwel voor officina-apotheken, ofwel voor ziekenhuisapotheken erkend. Dit roept wat vragen op, dat APB heeft beantwoordt in een mini-FAQ.

Afgestudeerd voor 1 januari 2025?

 • Voor FTA’s die voor 1 januari 2025 zijn afgestudeerd, blijven de huidige regels van kracht. Zij worden automatisch erkend als FTA voor officina-apotheken.
 • Ze kunnen erkend worden als FTA voor ziekenhuisapotheken op voorwaarde dat ze in de drie jaar voorafgaand aan de publicatiedatum van het nieuwe KB (22.03.2024) minstens 3 maanden ononderbroken in een ziekenhuisapotheek gewerkt hebben, stageperiodes niet meegerekend. Deze aanvraag kan tot 3 jaar na de publicatie van het KB worden ingediend.

Afgestudeerd, maar stage niet afgerond op 1 januari 2025?

 • Zij zullen erkend worden voor het beroep van FTA voor officina-apotheken op voorwaarde dat ze voor 22.03.2030 een stage van 300 uur in een openbare apotheek afronden.
 • Zij zullen erkend worden voor het beroep van FTA voor ziekenhuisapotheken op voorwaarde dat ze voor 1 januari 2031 een aanvraag indienen waaruit blijkt dat ze ten minste 3 maanden onafgebroken in een ziekenhuisapotheek hebben gewerkt, stages niet meegerekend.​

Niet afgestudeerd op 1 januari 2025?

Het nieuwe KB wil de theoretische opleiding beter laten aansluiten op de specifieke richting (officina of ziekenhuisapotheek) die de student kiest. Ook de stageperiode wordt uitgebreid. Tot nog toe volstonden 300 uren stage (in een officina- of ziekenhuisapotheek, naar keuze).

 • Vanaf 1 januari 2025 zullen FTA’s voor officina-apotheken naast de 300 uren stage (waarvan 150 in een officina en 150 in een ziekenhuisapotheek) 400 extra uren stage in een officina moeten doen.
 • Voor toekomstige FTA’s voor ziekenhuisapotheken komen er bovenop de 300 uren stage nog 400 extra uren stage in een ziekenhuisapotheek bij.

​Wat met de permanente vorming voor FTA’s?

Momenteel zijn er geen navormingsuren vastgelegd. Het nieuwe KB bepaalt dat FTA’s minimaal 15 uur per jaar permanente vorming moeten volgen.

​Welke handelingen kunnen worden toevertrouwd aan FTA’s?

Het nieuw​e KB bevat ook een lijst van handelingen die kunnen toevertrouwd worden aan een FTA in de publieke apotheek en aan een FTA in het ziekenhuismilieu. Bij FTA’s voor officina-apotheken gaat het om: 

 • het uitvoeren van de processen volgens het kwaliteitshandboek;
 • het ontvangen en registreren in welke vorm dan ook van medische voorschriften;
 • de aflevering van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en alle andere gezondheidsproducten die worden afgeleverd in de officina-apotheek, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving;
 • het registreren van de grondstoffen;
 • het bereiden van geneesmiddelen, met uitzondering van de cytostatica en radiofarmaca voor klinische proeven;
 • het verstrekken van advies betreffende het adequaat en veilig gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en de goede bewaring van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • het beheer van de voorraad en de traceerbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen binnen het kader van de apotheek;
 • de deelname aan reiniging, ontsmetting en sterilisatie van materialen met inbegrip van de eindcontrole;
 • de aflevering van medische voeding;
 • de tarifering van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere producten;
 • het uitvoeren van individuele medicatievoorbereiding (IMV).

Laatst aangepast op 11/04/2024