Privacybeleid

Uw privacy is van essentieel belang voor beroepsvereniging De Westvlaamse Apothekersvereniging (hierna genoemd “De Westvlaamse Apothekersvereniging”). Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) beschrijft de handelswijze van De Westvlaamse Apothekersvereniging bij het verwerken van persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring is onder meer van toepassing op (i) de website https://www.dewestvlaamse.be (hierna genoemd de “Website”, (ii) het betreden van de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging en (iii) alle (commerciële) relaties tussen De Westvlaamse Apothekersvereniging en haar business partners en prospecten.

De Westvlaamse Apothekersvereniging wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die De Westvlaamse Apothekersvereniging verzamelt, alsook over de wijze waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het aanmaken van een account op https://www.dewestvlaamse.be, alsook het betreden van de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy en de legal disclaimer van De Westvlaamse Apothekersvereniging.

I. Soorten persoonsgegevens

De Westvlaamse Apothekersvereniging kan volgende (persoons)gegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam en voornaam natuurlijke persoon
 • Bedrijfsnaam
 • Accountgegevens
 • BTW-nummer
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Betaalgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Fax
 • Nummerplaat wagen
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website, uw surfgedrag op de Website)
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van De Westvlaamse Apothekersvereniging
 • Camerabeelden

De Westvlaamse Apothekersvereniging verzamelt automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging. Zo zal De Westvlaamse Apothekersvereniging bijvoorbeeld automatisch loggen welke onderdelen van de Website u bezoekt, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke pagina’s u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. De Westvlaamse Apothekersvereniging kan u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat De Westvlaamse Apothekersvereniging toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website;
 • Het aanmaken van een account op de Website;
 • Betreden van de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Een samenwerking met De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het opvragen van een offerte of informatie omtrent de dienstverlening van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging, al dan niet middels de Website, en al dan niet via een mobiel apparaat (bijvoorbeeld het uploaden / bezorgen van gegevens met oog op de tarificatiediensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging);
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website);
 • Het inschrijven voor activiteiten of events van De Westvlaamse Apothekersvereniging (al dan niet via de Website);
 • De verificatie van uw identiteit;
 • Correspondentie met en uitgaande van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het uitwisselen van business cards.

De door De Westvlaamse Apothekersvereniging verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

De Westvlaamse Apothekersvereniging kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het leveren van de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • De aanmaak an een acount voor de Website;
 • De opmaak van een offerte of informatieverstrekking omtrent de dienstverlening van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het leveren van support;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het verzenden van informatie over diensten, producten en aanbiedingen van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website;
 • Statistische doeleinden;
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken;
 • De deelname aan een activiteit of event van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • De registratie van bezoekers van de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging.
 • De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met De Westvlaamse Apothekersvereniging of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op De Westvlaamse Apothekersvereniging rust.
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Westvlaamse Apothekersvereniging of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer u minderjarig bent.

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

De Westvlaamse Apothekersvereniging zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, in uitvoering voor webservices of voor onderhoudswerken).

Indien het noodzakelijk is dat De Westvlaamse Apothekersvereniging in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden (zoals onder meer externe IT-consultants, softwareleveranciers, dienstverleners in het kader

van hostingactiviteiten en datacenters), is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Het is mogelijk dat De Westvlaamse Apothekersvereniging uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer De Westvlaamse Apothekersvereniging hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van De Westvlaamse Apothekersvereniging;
 • Wanneer De Westvlaamse Apothekersvereniging of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die De Westvlaamse Apothekersvereniging heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.In alle overige gevallen zal De Westvlaamse Apothekersvereniging uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart De Westvlaamse Apothekersvereniging uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (De Westvlaamse Apothekersvereniging wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@dewestvlaamse.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan De Westvlaamse Apothekersvereniging te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk ogenblik intrekken. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van De Westvlaamse Apothekersvereniging meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van De Westvlaamse Apothekersvereniging.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

De Westvlaamse Apothekersvereniging verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De Westvlaamse Apothekersvereniging zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van De Westvlaamse Apothekersvereniging, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat De Westvlaamse Apothekersvereniging in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. De Westvlaamse Apothekersvereniging zal nooit vragen om uw wachtwoord, u bent nooit gehouden om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. De Westvlaamse Apothekersvereniging raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met De Westvlaamse Apothekersvereniging.

IX. Update Privacy Verklaring

De Westvlaamse Apothekersvereniging is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen of u hiervan op een andere manier op de hoogte te brengen (bijvoorbeeld door het ophangen van de nieuwe Privacy Verklaring in de gebouwen van De Westvlaamse Apothekersvereniging).

Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. De Westvlaamse Apothekersvereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

XI. Contacteer De Westvlaamse Apothekersvereniging

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over de wijze waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u De Westvlaamse Apothekersvereniging contacteren:

 • Via e-mail: dpo@dewestvlaamse.be
  of
 • Via de post:
  Beroepsvereniging De Westvlaamse Apothekersvereniging
  Kwadestraat 153 bus 1
  8800 Roeselare

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop De Westvlaamse Apothekersvereniging uw gegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Laatst aangepast op 23/08/2023
This site is registered on Toolset.com as a development site.