Disclaimer

De websites https://www.dewestvlaamse.be en https://dwvlonweb.dewestvlaamse.be (hierna genoemd de “Website” of de “Websites”) worden beheerd door de beroepsvereniging De Westvlaamse Apothekersvereniging, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 1, BTW BE0405.383.388, RPR Gent afdeling Kortrijk (hierna genoemd “De Westvlaamse Apothekersvereniging”).

I. Toepasselijkheid

U mag de Websites en de informatie op deze Websites slechts gebruiken voor zover de onderstaande voorwaarden integraal worden nageleefd.

Telkens wanneer u de Websites gebruikt, betekent dit dat u (en alle personen die u vertegenwoordigt) het eens bent met deze voorwaarden, deze zonder enige restrictie of voorwaarde aanvaardt en dat u er bijgevolg door gebonden bent. U bevestigt daarmee tevens dat u wettelijk gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden, in uw eigen naam en in naam van alle personen die u vertegenwoordigt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of indien u niet gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden of te erkennen, vragen wij u om contact op te nemen met De Westvlaamse Apothekersvereniging en het gebruik van de Websites intussen te staken.

II. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op de Websites, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Websites en de inhoud ervan wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis (“as is” en “as available”) en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Websites en van de opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. De Websites mogen alleen gebruikt worden voor wettige doeleinden.

De Westvlaamse Apothekersvereniging mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken de Websites geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen.

III. Aansprakelijkheid De Westvlaamse Apothekersvereniging

De Westvlaamse Apothekersvereniging besteedt veel tijd en levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Websites zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanningen kan De Westvlaamse Apothekersvereniging onmogelijk garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Het gebruik van deze Websites en de opgenomen informatie is dan ook geheel op eigen risico. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal De Westvlaamse Apothekersvereniging proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt De Westvlaamse Apothekersvereniging u om contact op te nemen.

De Westvlaamse Apothekersvereniging spant zich in om de Websites met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. De beschikbaarheid van de Websites kan getroffen worden door talrijke factoren waarover De Westvlaamse Apothekersvereniging geen controle heeft. Het is mogelijk dat de Websites niet continu of ononderbroken veilig bereikbaar zijn. De Westvlaamse Apothekersvereniging kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan De Westvlaamse Apothekersvereniging u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

U bent alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware en software, telefoondiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor het gebruik van de Websites. De Westvlaamse Apothekersvereniging biedt geen enkele waarborg aan (en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af) dat de Websites compatibel zijn met uw toestel, randapparatuur en software. De Westvlaamse Apothekersvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor werkonderbrekingen of rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computersysteem, uw programma’s of verlies van gegevens die voortvloeit uit het gebruik van de Websites of het downloaden van gegevens.

De Westvlaamse Apothekersvereniging is niet aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van De Westvlaamse Apothekersvereniging om gevolg te geven aan een bericht dat via de Websites of per e-mail aan De Westvlaamse Apothekersvereniging gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door De Westvlaamse Apothekersvereniging, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de Websites of de e-maildiensten.

De Westvlaamse Apothekersvereniging is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, reputatieschade, etc.).

De Westvlaamse Apothekersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gedragingen van of verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door De Westvlaamse Apothekersvereniging te verbeteren.

Niets in dit document de aansprakelijkheid van De Westvlaamse Apothekersvereniging uit voor opzet of bedrog.

IV. Links naar websites van derde partijen

De Websites kunnen mogelijks hyperlinks naar andere websites of internetbronnen bevatten, waarover De Westvlaamse Apothekersvereniging geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De Westvlaamse Apothekersvereniging kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. De Westvlaamse Apothekersvereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

V. Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, graphics, videobestanden en geluidsbestanden die op de Websites worden weergegeven, zijn eigendom van De Westvlaamse Apothekersvereniging of zijn met toestemming van de respectievelijke rechthebbenden door De Westvlaamse Apothekersvereniging gebruikt.

Deze mogen slechts gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst, gepost, overgebracht, gedistribueerd of gebruikt worden voor het maken van afgeleide werken, na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van De Westvlaamse Apothekersvereniging. Uw gebruik van de Websites geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de Websites of hun inhoud.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de Websites worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Westvlaamse Apothekersvereniging verkrijgen, tenzij dat volgens de wet niet verplicht is.

VI. Contact

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve De Westvlaamse Apothekersvereniging dan te contacteren:

Beroepsvereniging De Westvlaamse Apothekersvereniging
Kwadestraat 153 bus 1
8800 Roeselare
dpo@dewestvlaamse.be

Laatst aangepast op 23/08/2023
This site is registered on Toolset.com as a development site.