Home > Nieuws > Benzodiazepines: kortingen nog toegelaten?

Benzodiazepines: kortingen nog toegelaten?

In september 2017 werd een nieuw KB gepubliceerd over verdovende middelen en psychotrope stoffen. Dat leidde tot enkele vragen van bepaalde firma’s over de draagwijdte van artikel 19, §2 van dat KB. Daarin staat het volgende: “Middelen mogen niet geleverd, verkocht of te koop aangeboden worden volgens de verkoopsmodaliteiten die als kenmerk hebben dat er enig, rechtstreeks of onrechtstreeks, voordeel in geld of natura wordt aangeboden naargelang de hoeveelheid bestelde middelen.” Die maatregel is onder meer bedoeld om te grote voorraden van die producten en de daarvan verbonden risico’s te vermijden.

In zijn omzendbrief ter attentie van het directoraat-generaal Inspectie wil administrateur-generaal Xavier De Cuyper nu een aantal zaken verduidelijken. Volgens de administrateur-generaal verbiedt die bewuste paragraaf “iedere korting, rechtstreeks of onrechtstreeks, in geld of natura, die verbonden is aan een af te nemen volume van verdovende middelen en psychotrope stoffen. Zogenaamde staffelkortingen ‘2 kopen, 1 gratis’, ‘vanaf 50 eenheden 10% korting’ … zijn verboden.”

Bepaalde kortingen blijven toegelaten

Dat wil echter niet zeggen dat alle kortingen verboden zijn, want: “Andere vormen van korting die niet volumegebonden zijn, blijven toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om ‘10% rechtstreekse korting’ of ‘15% in de actiemaand mei’. (…) Kortingen of voordelen die niet specifiek leiden tot de verplichte aankoop van een bepaalde minimale hoeveelheid verdovende middelen of psychotrope stoffen (maar die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een totaal aankoopvolume van een heel gamma ook niet-verdovende of psychotrope geneesmiddelen) zijn nog steeds toegelaten. Het gaat hier bijvoorbeeld om de klantgetrouwheidskorting die groothandelaars-verdelers toekennen aan apotheken en die gebaseerd is op de totale aankoop bij deze groothandelaar-verdeler tijdens een voorbije periode.”

Administrateur-generaal De Cuyper verduidelijkt ook het toepassingsgebied van paragraaf 2. Die is “letterlijk genomen” weliswaar van toepassing op alle middelen (pure grondstoffen en afgeleide preparaten/geneesmiddelen) opgesomd in bijlage I, II, III en IV, maar “aangezien de potentiële risico’s voor de volksgezondheid veel lager zijn voor de middelen in bijlage III (de benzodiazepines, n.v.d.r.), verzoek ik u om aan inspecties naar aanleiding van inbreuken op het geciteerde artikel 19 §2 – voor zover deze betrekking hebben op middelen uit bijlage III – de laagste prioriteit toe te kennen.”

Benzodiazepines: no problem

M.a.w. kortingen mogen en zelfs volume-gebonden kortingen op benzodiazepines zullen worden gedoogd. Aangezien we momenteel in ‘lopende zaken’ zijn, biedt deze omzendbrief een snelle oplossing die nog zal worden vertaald in een koninklijk besluit zodra een nieuwe regering wordt gevormd. De omzendbrief biedt alvast een korte termijn antwoord, op de vraag van APB en de apothekers, die zich plots stelde en opdook een jaar na publicatie van het bewuste KB, toen een aantal bedrijven aankondigden de korting op benzodiazepines stop te zetten … De ‘benzo’s’ vallen dus duidelijk buiten de scope van de geest en de wens van de regulerende overheid. A vous de jouer maintenant …