Home > Arts > Pathologie gebonden info > Diabetes > tegemoetkomingssystemen

tegemoetkomingssystemen

Diabetesconventie

Een conventie is een overeenkomst tussen een dienst van het ziekenhuis en het RIZIV, die de financiering en omkadering vastlegt. Per aangesloten persoon ontvangt het ziekenhuis een zekere vergoeding die de kost voor beschikking gestelde materiaal en de personeelskost moet dekken. In het kader van een conventie voorzien de diabetescentra intensieve opvolging door multidisciplinaire teams (endocrinoloog, diabeteseducator en diëtist). Via die weg wordt bijvoorbeeld zelfzorgmateriaal ter beschikking gesteld en educatie aangeboden. Het afsluiten van een GMD bij de huisarts is verplicht voor iedereen die opgenomen is in de diabetesconventie.

 

Om in aanmerking te komen voor de diabetesconventie:

 • moet een patiënt 16 jaar of ouder zijn;
 • behandeld worden met drie of meer insuline-injecties per dag en afhankelijk van de conventiegroep een verplicht aantal metingen per dag uitvoeren;
 • patiënten met 2 injecties per dag kunnen sinds 1/07/16 enkel nog tijdelijk opgenomen worden in de diabetesovereenkomst, op voorwaarde dat zij een multimorbiditeit vertonen.

 

De patiënt kan enkel zijn medicatie aan terugbetaling afhalen in de apotheek, met de vermelding ‘DC’ op het voorschrift. Het materiaal moet worden afgehaald in een diabetescentrum of kan zonder terugbetaling aangekocht worden in de apotheek.

Voortraject diabetes

In 2016 werd de diabetespas vervangen door het ‘Voortraject diabetes’. Dit zorgmodel wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of in een diabetesconventie.

 

DOELGROEP

Sinds 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij:

 • een verstrekking 102852 “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” heeft.
 • behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
  • niet opgenomen in een zorgtraject of diabetesconventie
  • tussen 15 en 69 jaar
  • EN met volgende cardiovasculaire risicofactoren: BMI > 30 en/of arteriële hypertensie

Patiënten die verblijven in zorgcentra of rusthuizen hebben geen recht op bovenvermelde prestatie.

 

TYPES PRESTATIES EDUCATIE

Bovenstaande patiënten hebben recht op 4 bijkomende prestaties educatie per kalenderjaar.

 • Diabeteseducator: algemene informatie over de aandoening en levensstijl
 • Diëtist: algemene educatie over voeding
 • Apotheker: educatie over therapietrouw (GGG voortraject diabetes)
 • Verpleegkundige: opvolgingsbezoek en zelfmanagement ondersteuning
 • Kinesist: aansporen tot lichaamsbeweging

 

Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen diabeteseducatieverstrekkingen individueel of in groep geven. Verpleegkundigen kunnen deze alleen individueel aan huis bij de patiënt geven en kinesitherapeuten kunnen dat alleen in groep.

 

Zorgtraject diabetes (ZTD)

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Verschillende zorgverstrekkers in de eerste lijn worden hierbij betrokken. Voor het zorgtraject diabetes betreft het in het bijzonder diabeteseducatoren (verpleegkundigen, diëtisten, podologen) en apothekers. De verdeling van de teststrips, de lancetten en de glucometer verloopt via de apotheek.

Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen.

MEDISCHE VOORWAARDEN

Inclusiecriteria:

 • Diabetes type 2  EN
 • 1 of 2 insuline-injecties per dag  OF
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling, waarbij insulinebehandeling overwogen wordt

Exclusiecriteria:

 • Zwangerschap of zwangerschapswens
 • Type 1 diabetes
 • Meer dan 2 insuline-injecties per dag

 

ANDERE VOORWAARDEN:

 • Ondertekenen van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en endocrinoloog
 • GMD bij de huisarts die het contract ondertekent
 • Ten minste 2 contacten met de huisarts en 1 raadpleging bij de specialist per jaar

 

Voordelen voor de patiënt zijn:

 • Volledige terugbetaling van diabeteseducatie
 • Gratis zelfzorgmateriaal
 • Volledige terugbetaling van de consultaties bij de huisarts en specialist bij wie het zorgtrajectcontract werd afgesloten
 • Gedeeltelijke tegemoetkomingen voor dieetadvies en polologisch advies

 

Indien op het voorschrift van de huisarts ‘ZTD’ of ‘Zorgtraject Diabetes’ vermeld staat en de patiënt een behandeling met insuline of een incretine-mimeticum begint of heeft  levert de apotheker:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar (met formulier van de diabeteseducator, aan te hechten aan voorschrift).
 • 3 x 50 strips en 100 lancetten per 6 maanden (zonder formulier), deze moeten samen en ineens afgeleverd worden (geen uitstelling mogelijk).

Alle huisartsen die toegang hebben tot het GMD van de patiënt mogen zelfzorgmateriaal voorschrijven. Huisartsen in opleiding mogen, alhoewel zij geen zorgtrajectcontract kunnen ondertekenen, ook zelfzorgmateriaal voorschrijven. U kunt de artsen die zelfzorgmateriaal mogen voorschrijven herkennen aan de laatste 3 cijfers van hun Riziv-nummer: 003, 004, 005,006,007 of 008.

De educatie van de diabetespatiënt is weggelegd voor de behandelende huisarts of een daartoe opgeleide diabeteseducator. Van de apotheker wordt niet verwacht op dit vlak te interveniëren.

Het formulier van de diabeteseducator is verplicht bij het afleveren van een bloedglucosemeter, dit wordt vastgehecht aan het voorschrift. Voor een volledige lijst van de glucometers en het materiaal, klik hier. Bij de hernieuwing van strips en lancetten is geen formulier vereist. De apotheker hecht dit attest aan het voorschrift van de arts (enkel bij aflevering van de bloedglucosemeter). Gebruik de CNK-codes uit onderstaande tabel, maar vergeet niet uw stock van het materiaal aan te passen.

Orale antidiabetica mogen aan terugbetalingsprijs afgeleverd worden aan de patiënt als ‘ZTD’ of ‘Zorgtraject Diabetes’ vermeld is op het voorschrift (zie lijst Bf Medicatie Zonder Attest – versie aug 2022).

De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw heeft samen met een aantal zorgtrajectpromotoren, een praktisch stappenplan voor het zorgtraject diabetes ontwikkeld. Dankzij de steun van het RIZIV is dit uitgewerkt tot een mooi boekje dat u hier kan downloaden.

 

Programma educatie en zelfzorg

De huisarts geeft in dit programma zelf de educatie en doet hiervoor bijgevolg geen beroep op een erkende diabeteseducator. De patiënt heeft een GMD bij deze arts. De patiënt heeft diabetes type 2 waarbij een behandeling met inspuitbare incretinemimetica of één enkele injectie insuline per dag start of reeds bestaat. Het zelfzorgmateriaal wordt volledig terugbetaald, maar dit is een beperktere hoeveelheid zelfzorgmateriaal dan in het zorgtraject.

Indien op het voorschrift van de huisarts ‘Educatie en Zelfzorg’ vermeld staat, levert de apotheker:

 • 1 bloedglucosemeter hernieuwbaar na 3 jaar (zonder attest)
 • 2 x 50 strips en 100 lancetten per jaar, deze moeten samen en ineens afgeleverd worden (geen uitstelling mogelijk)
  De apotheker geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik van dit zelfzorgmateriaal. Er is geen attest nodig. Gebruik de CNK-codes uit onderstaande tabel, maar vergeet niet uw stock van het materiaal aan te passen.

NUTTIGE DOCUMENTEN

Welk tegemoetkomingssysteem bij diabetes type 2?

Er zijn verschillende diabetessystemen waar een patiënt met diabetes type 2 kan in opgenomen worden. Via deze boomstructuur kan onderzocht worden in welk systeem de patiënt opgenomen kan worden. Onder de tabel kan u doorklikken op de verschillende trajecten voor meer informatie.

 

 

NUTTIGE DOCUMENTEN