GGG

De prestatie ‘Begeleidingsgesprek Goed Gebruik Geneesmiddelen’ is een concrete invulling van de ‘Voortgezette Farmaceutische Zorg’, een concept dat hoofdzakelijk patiëntgericht is en bepaald is in het KB 2009. Dit kadert in medisch-farmaceutische samenwerking tot optimalisering van de therapietrouw van de voorgeschreven medicamenteuze behandelingen, alsook in het multidisciplinair overleg.

GGG omvat het gestructureerd en gedocumenteerd verstrekken van informatie en het peilen naar de verwachtingen en ervaringen van de patiënt. Deze prestatie is toepasbaar voor specifieke doelgroepen, meer bepaald voor patiënten met chronische aandoeningen en voor patiënten die geneesmiddelen gebruiken van welbepaalde farmacologische klassen.

 

Eerst komen in een informatief gesprek de volgende punten aan bod:

 • werking van het geneesmiddel en plaats in de therapie
 • belang van een correct gebruik en van een goede therapietrouw
 • het motiveren van de patiënt voor een langdurende therapie

Afhankelijk van de doelgroep kan dit gesprek vervolledigd worden met een of meerdere opvolggesprek(ken).

GGG ASTMA

VOOR WIE?

Deze prestatie is toepasbaar voor specifieke doelgroepen:

 • patiënten met een chronische aandoening:
  • bij de opstart van de behandeling, of voor een wijziging van farmacologische klasse in het kader van een bestaande chronische aandoening of;
  • wanneer de patiënt nood heeft aan bijkomende gepersonaliseerde begeleiding of;
 • bij de aflevering van acute medicatie die een bijzondere opvolging vereist.

 

OPSTART

Deze prestatie kan opgestart worden (afhankelijk van type GGG) hetzij door de apotheker, hetzij op voorschrift van de arts of op vraag van de patiënt en wordt voorbehouden voor de patiënten van de apotheek die op een geïnformeerde en schriftelijke wijze hebben toegestemd tot het aanleggen van een dossier ‘Voortgezette Farmaceutische Zorg’ in de apotheek.

De prestatie wordt uitgevoerd door een apotheker in een daartoe geschikte plaats in de officina met respect voor de vertrouwelijkheid en discretie van het gesprek.

 

GGG VOORTRAJECT DIABETES

VOOR WIE?

Sinds 1 mei 2018 krijgt een patiënt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij:

 • een verstrekking 102852 “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” heeft.
 • behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
  • niet opgenomen in een zorgtraject of diabetesconventie
  • tussen 15 en 69 jaar
  • EN met volgende cardiovasculaire risicofactoren: BMI > 30 en/of arteriële hypertensie

Patiënten die verblijven in zorgcentra of rusthuizen hebben geen recht op bovenvermelde prestatie.

WAT?

Bovenstaande patiënten hebben recht op 4 bijkomende prestaties educatie per kalenderjaar.

 • Diabeteseducator: algemene informatie over de aandoening en levensstijl
 • Diëtist: algemene educatie over voeding
 • Apotheker: educatie over therapietrouw
 • Verpleegkundige: opvolgingsbezoek en zelfmanagement ondersteuning
 • Kinesist: aansporen tot lichaamsbeweging

ANDERE

Binnen het kader van Chronic Care “De Brug” is er ook een GGG Beroerte en GGG Hartfalen.

Meer informatie rond de inhoud van een GGG is hier terug te vinden (doelgroep: apothekers).
Meer informatie rond  GGG astma voor artsen: klik hier.
Meer informatie rond GGG Voortraject Diabetes voor artsen: klik hier.