Home > Thema’s > Zuurstof

Zuurstof

De officina-apotheker wordt enkel ingeschakeld bij de kortdurende zuurstoftherapie. Voor de langdurende zuurstoftherapie, dient de patiënt zich steeds te wenden tot een pneumologische dienst van een ziekenhuis. Vloeibare zuurstof wordt voorbehouden aan de langdurende zuurstoftherapie via de revalidatie-overeenkomst en is niet terugbetaald via de officina.

 

Voorschrijven van kortdurende zuurstoftherapie

De indicaties en terugbetalingsvoorwaarden voor de korte termijn zuurstoftherapie via de officina staan beschreven in het K.B. van 21/12/2001 aangaande de terugbetaalbare geneesmiddelen en K.B. van 24/10/2002 aangaande de terugbetaalbare medische hulpmiddelen.

 

Gasvormige zuurstof (gascilinders):

1. Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie: voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een schriftelijke vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’. De arts zorgt voor de notificatie van het statuut “palliatieve patiënt” bij het ziekenfonds.

De voorschrijvende arts vermeldt op het voorschrift dat telkens voor 1 maand opgesteld wordt:

 • derdebetalersregeling van toepassing
 • gasvormige zuurstof op stofnaam
 • de dosering (in liter per minuut en aantal uren per dag)
 • indien nodig: de zuurstofbevochtiger

OF

 • gebruik van oxyconcentrator

De voorschrijvende arts evalueert zijn voorgeschreven behandeling op verbetering van hypoxemie en vermeldt dit in het medisch dossier van de patiënt. Hij houdt rekening met de niet-gelijktijdige vergoeding van gasvormige zuurstof met een zuurstofconcentrator en/of vloeibare medische zuurstof.

2. Acute hypoxemie: voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een machtiging van de adviserend geneesheer. De geldigheidsduur van de machtiging is beperkt tot maximaal 3 episodes van 1 maand (vb. vanaf de 24e van de maand x tot de 23ste van de maand x+1) per periode van 12 maanden. Maximum 3 maandforfaits mogen dus worden aangerekend.

Indien de 3 periodes (van elk één maand) niet opeenvolgend maar discontinue zijn, zal het RIZIV telkens de kosten van de installatie ten laste nemen. Deze CNK-codes zijn:

 • installatie door de apotheker: 4003-976
 • installatie door de firma (op vraag van de apotheker): 4005-195

De voorschrijvende arts vermeldt dezelfde zaken op het voorschrift als bij de palliatieve patiënt met hypoxemie (zie hierboven).

 3. Cluster hoofdpijn: voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een machtiging van de adviserend geneesheer. Er is geen standaardformulier voor deze aanvraag beschikbaar.

De voorschrijvende arts vermeldt op het voorschrift dat telkens voor 1 maand opgesteld wordt:

 • gasvormige zuurstof op stofnaam volgens behoefte, met specifieke toebehoren aangepast aan een hoog debiet
 • de dosering (in liter per minuut)
 • indien nodig: de zuurstofbevochtiger

Het voorschrift wordt opgesteld voor maximaal 1 kalendermaand. Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer afhankelijk van een omstandig verslag, opgesteld door een neuroloog, een neurochirurg of een neuropsychiater die de diagnose van clusterhoofdpijn bevestigt en het opstarten van de behandeling verantwoordt gebaseerd op de klinische toestand van de patiënt. Als de huisarts de aanvraag doet moet hij het verslag van de specialist bijvoegen.

 

Zuurstofconcentrator:

 • Palliatieve patiënten die lijden aan acute hypoxemie: voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een schriftelijke vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’ (code ‘V’ in het tarief). De arts zorgt voor de notificatie van het statuut “palliatieve patiënt” bij het ziekenfonds. Het voorschrift wordt opgesteld voor maximaal 1 kalendermaand.
 • Acute hypoxemie: voorgeschreven door de huisarts en terugbetaald mits een machtiging van de adviserend geneesheer. De geldigheidsduur van de machtiging is beperkt tot maximaal 3 episode van 1 maand per periode van 12 maanden. Maximum 3 maandforfaits mogen dus worden aangerekend. Het voorschrift wordt opgesteld voor maximaal 1 kalendermaand.Indien de 3 periodes van elk één maand niet opeenvolgend maar discontinue zijn, zal het RIZIV telkens de kosten van de installatie ten laste nemen. Gebruik hiervoor de CNK codes op de factuur van de firma.

 

Terugbetaling/tarificatie van kortdurende zuurstoftherapie

Gasvormige medische zuurstof en een oxyconcentrator worden vergoed in categorie A. Het forfait voor de installatie en de tegemoetkoming voor de huur van de gasfles en oxyconcentrator, het toebehoren en de eventuele zuurstofbevochtiger betaalt het ziekenfonds aan de apotheker (of aan de leverancier via de apotheker). De apotheker ontvangt ook een forfait voor de coördinatie en de begeleiding van de behandeling en de tarifering van de gasvormige zuurstof of de oxyconcentrator.

Opmerking: indien de aflevering gebeurt door een leverancier die meer factureert dan de maximale verzekeringstegemoetkoming, kan de apotheker of de ziekenhuisapotheker voor deze onderdelen een toeslag aanrekenen aan de patiënt. Die toeslag mag telkens niet hoger zijn dan 20% van het maximum van de tegemoetkoming.

 

Medische gasvormige zuurstof:

Voor de tarificatie van gasvormige zuurstof is er zowel een voorschrift van medisch gasvormig zuurstof als de factuur van de leverancier nodig. De tarifering van de bijhorende kosten gebeurt maandelijks en worden aangerekend op basis van de forfaitaire bedragen, met uitzondering van de kosten van de eerste installatie die maar eenmaal per therapie mag aangerekend worden.

Opmerkingen:

 • Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien ten minste 12 maanden zijn verstreken.
 • Er mag aan de rechthebbende geen enkel supplement worden aangerekend, behalve in het geval dat het toebehoren wordt geleverd door de leverancier niet-apotheker.

 

Zuurstofconcentrator:

De tarifering van de bijhorende kosten gebeurt maandelijks. Deze kosten worden aangerekend op basis van de forfaitaire bedragen, met uitzondering van de kosten van de eerste installatie die maar eenmaal per therapie mag aangerekend worden.

Opmerkingen:

 • Er is slechts sprake van een nieuwe therapie indien ten minste 12 maanden zijn verstreken.
 • Het bedrag dat toegekend wordt voor de huur en het onderhoud dekt eveneens het toebehoren en de honoraria die betrekking hebben op de installatie en de eventuele levering van een noodfles met medische gasvormige zuurstof.
 • Het toegekende honorarium dekt de begeleiding van de therapie en ook de coördinatie van de tarifering.

 

Nuttige documenten