Geowacht      Jobs      Farmatools      Links      Winkeldochters

Beste bezoeker, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en al zijn functionaliteiten, raden wij u aan om eerst in te loggen! Na het inloggen zullen er een aantal extra menu-items zichtbaar worden naargelang uw lidmaatschap bij De Westvlaamse Apothekersvereniging en/of de tariferingsdienst.

Klik bovenaan op 'Inloggen | Registreren' om nu in te loggen of om uw registratie aan te vragen indien u nog geen account hebt.

Privacy, Disclaimer en Beveiliging

Privacy

Bescherming van de privacy

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt, worden verwerkt door 'De Westvlaamse Apothekersvereniging' met zetel te 8500 Kortrijk, Rekollettestraat 23.

'De Westvlaamse Apothekersverenging' eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Verwerken persoonsgegevens

Door de registratie verleent u het recht aan 'De Westvlaamse Apothekersvereniging' om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  • gebruik en beheer van diensten van 'De Westvlaamse Apothekersvereniging' in het algemeen;
  • met het oog op deelname aan een activiteit of een enquête;
  • evalueren van de effectiviteit van de website;
  • met het oog op het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van 'De Westvlaamse Apothekersvereniging'.

De beschikbare (e-mail)-adressen zullen niet doorgegeven worden aan derden zonder toestemming van de eigenaar van het (e-mail)-adres. De eigenaar heeft bovendien steeds het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar uw persoonsgegevens.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via info at boa-apotheek.be indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. (Wij vestigen uw aandacht erop dat indien U bepaalde gegevens verwijdert en niet vervangt, bepaalde diensten niet meer voor U toegankelijk zouden kunnen zijn). Wij rekenen erop dat ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt om in te staan voor de correctheid van zijn/haar coördinaten. Wij behouden ons dan ook het voorrecht om op regelmatige tijdstippen onze geregistreerde leden per mail uit te nodigen om de juistheid van zijn/haar opgeslagen gegevens te bevestigen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen. Wij beschikken over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Actieve informatievergaring

Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, enquêteformulieren, forums en/of babbelboxen ('chat rooms'). De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven, tips/aanwijzingen, algemene (bestel)-informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, aanbiedingen, evenementen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk (aangeduid met een *) dan wel optioneel dient verstrekt te worden.

Passieve informatievergaring

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens.

Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen(IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Algemeen wordt aanvaard dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat vermits een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Een cookie is een stuk informatie dat een website naar uw webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Session cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra u uw web browser verlaat of uw computer uitzet. Session cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen. Deze site maakt gebruik van session cookies.

Persistent cookies zijn blijvende cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij u deze cookies uitwist. Blijvende cookies worden gebruikt met het oog op het terug oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de websitebezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website op uw voorkeuren. Deze site gebruikt geen persistent cookies.

Internet labels (ook bekend als single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en 1-by-1 GIFs) zijn kleiner dan cookies en verstrekken bepaalde informatie aan de website server zoals het IP-adres en het web browsertype van de computer van de bezoeker. Deze site gebruikt geen Internet labels.

Navigatiegegevens (log files, server logs en clickstreamdata) worden gebruikt voor systeembeheer, om de inhoud van de site te verbeteren, voor marktonderzoek en om informatie aan de bezoeker te verstrekken. Deze site maakt gebruik van navigatiegegevens.

Wijzigingen

Het privacy-beleid van 'De Westvlaamse Apothekersvereniging' kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.

Disclaimer

De informatie op deze website van 'De Westvlaamse Apothekersvereniging' is met grote zorg samengesteld. Ondanks alle zorgvuldigheid en nauwkeurigheid die wordt toegepast bij de creatie en bijwerking van de gegevens in deze databank en tevens door het belangrijke volume en het aantal personen dat deze informatie bijwerken kan 'De Westvlaamse Apothekersvereniging' de mogelijkheid op fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in de gegevens niet uitsluiten. De fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen die het bestaansrecht van deze databank niet in gevaar brengen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Deze website wordt enkel en alleen als informatie aangeboden. De gebruiker van deze website doet dit op eigen risico en neemt ook alle verantwoordelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de informatie die op deze website aangeboden wordt.

Deze website bevat links of referenties naar andere sites. 'De Westvlaamse Apothekersvereniging' is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit de inhoud van die sites voortvloeit. Elke link naar andere sites wordt enkel opgegeven als een dienst aan de gebruikers van deze website.

Alle handelsmerken die op deze website vermeld worden zijn eigendom van de respectievelijke merkhouders.

Beveiliging

We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Bemerk evenwel dat handelingen over het Internet nooit 100 % veilig of storingsvrij zijn, inbegrepen het zenden van e-mails van en naar deze site. U dient zorgvuldig te bepalen welke informatie u naar ons zendt via e-mail. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangsmodaliteiten die op deze site van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.